โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม

 

 

 
 

 
 

อัตลักษณ์ (Identity)

 
 

“กิจกรรมเด่น เป็น ICT มีวินัย ใฝ่อาสา นำพาความพอเพียง”

 
 

ปรัชญา (Philosophy)

 
 

“เรียนเด่น เป็นนักกีฬา สามัคคี มีมารยาท”

 
 

ค่านิยม (Value)

 
 

“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 
 

“ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำ ICT มีทักษะวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ 1 : จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ/ความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี
สมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ 2 : จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
พันธกิจ 3 : จัดกิจกรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางกายที่ดี มีทักษะชีวิต ฝึกการทำงาน ทักษะ
ทางอาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 4 : จัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ 5 : จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พันธกิจ 6 : ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร/ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
พันธกิจ 7 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจ 8 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เป้าหมาย (Goal)

 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีทักษะ/ความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีสมรรถนะสำคัญ
    สู่มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุ
    สมผล
3. ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต ฝึกการทำงาน
    ทักษะทางอาชีพ และอยู่อย่างพอเพียง
4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการ
    สอนอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมพัฒนา
    คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและรอบด้าน
8. สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมีการดำเนินงานตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
    มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

กลยุทธ์ (Strategy)

 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 

“วารินชำราบ เหลือง-ดำ แกนนำในฝัน ร่วมกันบูรณาการ สวนพฤกษศาสตร์ดีเด่น
เน้นบวรวีถีพุทธ-คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงกิจกรรม แกะเทียนงามล้ำ
เทคโนโลยีนำด้าน ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งมั่นคุณภาพมาตรฐาน ผสานการเรียนรู้สู่อาเซียน”

 

 
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา  00:18:34 น.