โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม

 

 

 
 

 
 

อัตลักษณ์สถานศึกษา

 
 

“กิจกรรมเด่น เป็น ICT ”

 
 

วิสัยทัศน์

 
 

“โรงเรียนวารินชำราบ  ผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ

  "จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล"

 

เป้าหมาย

 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
๔. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ (ICT) อย่างมีคุณธรรม
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

 

 
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อ 13 กันยายน 2557 เวลา  20:57:23 น.