โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 
 
 
 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 
1 นายสมาน  บุญล้น ประธานกรรมการ  
2 นางวิลาวัลย์  ทองเกลี้ยง รองประธานกรรมการ  
3 นายประจักษ์  จันทาโทอ่อน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4 นางยุภาพร  บุญประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 นายแพทย์เจริญ  เสรีรัตนาคะ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
6 นายสมร  ส่งเสริม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7 นายสหฤษฎ์  พันธะสา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
8 นายประมวล  เยื่อใย คณะกรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  
9 จ่าสิบเอกอรนพ  เวนะนุช คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
10 นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
11 พระปลัด ดร. ประดิษฐ์  วังสธัมโม คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
12 พระปลัดธีรเดช  เปมสิโล คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
13 นางสาวศรีวิมล  กำธร คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
14 นายวีระศักดิ์  พูลศรี คณะกรรมการผู้แทนครู  
15 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  
16 นางสาวพชิรา  บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ