โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 
 

 

 

 
 

 

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายพิศาล  จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ  
นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
นายกิจจา  กุดแถลง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางวาสนา  ละมั่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายอานุสิน  สีชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปาณิสรา  รัฐถาวร ครู ชำนาญการ  
นางสาวยุพิน คำบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวนารีรัตน์  ปุยวงศ์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางมารศรี  มงคลชัย ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายวีระศักดิ์  พูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเบญจรา  ศุภโกศล ครู ชำนาญการพิเศษ  
น.ส. ชลิตา ละเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
น.ส. วราภรณ์ บุษดี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายจักฤษณ์ สุรำไพ ครู ชำนาญการ  
นางวิภาวดี  อนันทวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายธวัชชัย  ริ้วทอง ครูอัตราจ้าง -  
นายอภิวัฒน์ วิจิตรวงศ์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายทิวากร  ธรรมมา ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางลัดดาวัลย์  คงพลปาน ครู ชำนาญการพิเศษ  
น.ส. ณรัชช์อร คงลิ้ม ครูอัตราจ้าง -  
นางสาวอรอนงค์  แพงคำจันทร์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางจินตนา  ปูคะภาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางตุ้มแก้ว  ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางประภัสสร  สุขกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปราณีวรรณ  ลือขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวมณีแสง  ทองสิม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางอัญชลี  พลบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวพชิราภร  สุวรรณกูฎ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางขวัญข้าว  พูลจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวัลลภา  จิตถวิล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวิภา  สายเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายตรีเพชร  ชาญกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาววรนุช  ประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเสาวคนธ์  มุสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาคร จันดาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางณัฐนภา  ต้นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายชนาธิป บาททอง ครูอัตราจ้าง -  
น.ส. ชฎาพร บุตรสง่า ครูอัตราจ้าง -  
น.ส. วิไลรัตน์ สุดสุข ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายสำรอง  สิงทองทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางจงกลนี  อาษาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสมพร  พูลเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสำรวย  ไชยมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางพูนสุข  ชาญกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรชัย  ชอบเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางดวงใจ  เคนนี่ ครู ชำนาญการ  
กลุ่มสนุบสนุนการสอน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางลาวัลย์  พูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวยุพาวดี จันทร์หอม ครูอัตราจ้าง -  
นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์ ครูอัตราจ้าง -  
นายพิษณุ พูลเสมา ครูอัตราจ้าง -  
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายชูศิลป์ ทักษิณกานนท์ - -  
ครูธุรการ (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาวเมษสุภา  สุตะพันธ์ ครูธุรการ -  
ครูต่างชาติ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
         
         
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายคนอง  ก้อนคำบา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ -  
นายเคน  กุคำจัด ยาม -  
แม่บ้าน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางเกษฏา แก้ววงค์ แม่บ้าน -  
นางไพริน ทองเหลือง แม่บ้าน -  
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
         

 
 

17 กรกฎาคม 2561 เวลา 00:44:36 น.