โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 
 

 

 

 
 

 

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  
นายอารมย์  บุญห่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ  
นายคณิตย์  ชนะกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายกิจจา  กุดแถลง ครู ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางวาสนา  ละมั่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางธิดาพร  เพชรดี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายอานุสิน  สีธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปาณิสรา  รัฐถาวร ครู ชำนาญการ  
นางสาวยุพิน คำบุญมา ครู ชำนาญการ  
นายทัศนันต์  หงษ์ทอง ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางนงยันต์  ขัมภรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางมารศรี  มงคลชัย ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายวีระศักดิ์  พูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางกัญชพร  ตันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางศิริลักษณ์  สุพล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเบญจรา  ศุภโกศล ครู ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ
นางสาวรสสุคนธ์ จันทะวัตร ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายทิวากร  ธรรมมา ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวเบญจมาศ  ปะนันทา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสำอางค์  อุปมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายธวัชชัย  ริ้วทอง ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางจินตนา  ปูคะภาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางตุ้มแก้ว  ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางนงเยาว์  มณีศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางประภัสสร  สุขกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางปราณีวรรณ  ลือขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวมณีแสง  ทองสิม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางอัญชลี  พลบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางขวัญข้าว  พูลจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวัลลภา  จิตถวิล ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางวิภา  สายเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายตรีเพชร  ชาญกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาววรนุช  ประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางเสาวคนธ์  มุสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวปนัดดา  คำมาโฮม ครูอัตราจ้าง -  
นางสาววันธัญญา  การัตน์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายสำรอง  สิงทองทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางบุญณิสา  คำประภา ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางจงกลนี  อาษาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสมพร  พูลเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสำรวย  ไชยมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางพูนสุข  ชาญกล้า ครู ชำนาญการพิเศษ  
นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางดวงใจ  เคนนี่ ครู ชำนาญการ  
๑๐ นายสุรชัย  ชอบเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ  
๑๑ นางสุนารินทร์  เบ้าสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  
๑๒ นายรัฐกิจ  สุตะพันธ์ ครูอัตราจ้าง -  
กลุ่มสนุบสนุนการสอน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางลาวัลย์  พูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางอัมรา  ลาผ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสมปอง  บุระคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
นางสาวยุพาวดี จันทร์หอม ครูอัตราจ้าง -  
นางอาทิตยา คำจันทร์ ครูอัตราจ้าง -  
นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์ ครูอัตราจ้าง -  
         
ครูธุรการ (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางสาวเมษสุภา  สุตะพันธ์ ครูธุรการ -  
ครูต่างชาติ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
         
         
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นายสมใจ  สารีมูล ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ -  
นายคนอง  ก้อนคำบา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ -  
นายเคน  กุคำจัด ยาม -  
แม่บ้าน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
นางเกษฏา แก้ววงค์ แม่บ้าน -  
นางไพริน ทองเหลือง แม่บ้าน -  
 

 
 

20 ธันวาคม 2558 เวลา 22:30:51 น.