โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 6 107 99 206
มัธยมศึกษาปีที่  2 6 108 120 228
มัธยมศึกษาปีที่  3 5 106 91 197
รวม ม. ต้น 17 321 310 631
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  4 7 80 108 188
มัธยมศึกษาปีที่  5 6 98 91 189
มัธยมศึกษาปีที่  6 3 40 74 114
รวม ม. ปลาย 16 218 273 491
รวมทั้งหมด 33 539 583 1,122

ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกาายน  2564