โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 6 106 88 194
มัธยมศึกษาปีที่  2 7 95 91 186
มัธยมศึกษาปีที่  3 7 103 103 206
รวม ม. ต้น 20 304 282 586
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  4 4 29 75 104
มัธยมศึกษาปีที่  5 5 44 114 158
มัธยมศึกษาปีที่  6 4 60 106 166
รวม ม. ปลาย 13 133 295 428
รวมทั้งหมด 33 437 577 1,014

ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560