โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 7 124 112 239
มัธยมศึกษาปีที่  2 6 111 102 213
มัธยมศึกษาปีที่  3 6 97 98 195
รวม ม. ต้น 19 332 315 647
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  4 7 112 136 248
มัธยมศึกษาปีที่  5 6 89 97 186
มัธยมศึกษาปีที่  6 6 67 103 170
รวม ม. ปลาย 19 260 336 604
รวมทั้งหมด 38 600 651 1,251

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2566
(ในระบบ DMC)