โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 6 107 99 206
มัธยมศึกษาปีที่  2 6 109 120 229
มัธยมศึกษาปีที่  3 5 107 88 195
รวม ม. ต้น 17 323 307 630
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  4 7 73 104 177
มัธยมศึกษาปีที่  5 6 96 91 187
มัธยมศึกษาปีที่  6 3 40 74 114
รวม ม. ปลาย 16 209 269 478
รวมทั้งหมด 33 532 576 1,108

ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564