วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
 

 
กศจ. อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแล
วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 13-14 ปี งานแนะแนวนำนักเรียนในระดับขั้น ม. 2 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
พิธีเปิดการแข่งข้นกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Science & Mathematics โดยร่วมกับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรสำหรับเยาวขน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
การอบรมหลักสูตร "เยาวชนพลเมืองในวิถีไหม่" โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนวารินชำราบ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมวิชาการ “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2566 ฟ้อนสุวรรณปางคำ : ถวยมือแด่เจ้าคำผง - การแสดงแสง สี เสียง แห่เทียนภาคกลางคืน 1-2 สิงหาคม 2566 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่ การแสดงแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 ณ บริเวณหน้าทุ่งศรีเมือง
โรงเรียนวารินชำราบ ส่งเสริมการสืบสานงานแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
อบรมการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดย สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
พิธีทำบุญตักบาตร เปิดป้ายห้องเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องเรียนพระครูปลัดบุญทวี ศรัทธาสามัคคีเนรมิต โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำในงาน "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ผู้บริหาร ครูและนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
  การอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อสร้างอุดมการณ์ประซาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม การอบรม "ค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
  โรงเรียนวารินชำราบ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ หน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ 
กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ในสังกัด สพม. อบอจ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.- 12.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพ ม.ต้น | ม.ปลาย)
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีลงนาม MOU ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ HYBRID SUCCESS CENTRE UBON จัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบจัดพิธีแถลงความพร้อมการแข่งขันฟุตซอล IMANE UBONRATCHATHANI FUTSAL LEAGUE U17 2023 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยืนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารและครูผู้สอน ระหว่างผู้บริหารจาก สพม.ศรีสะเกษ กับผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นายทรงยุทธ ด้ามทอง  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 1. นายขจรยศ เถาว์ทวี 2. นางสาวพรชิตา แซ่เฮง 3. นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางมาส่งครูย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ เอกคณิตศาสตร์ - นางสาวสุพัตรา อ่างมณี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 พบครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียนพร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน
โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกตาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามุกดาหาร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECCA โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29 มีนาศม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
อบรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน Metaverseระยะที่ 2 (Onsite) เวลา 08:00-16:00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2566 และสรุปการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนหนามแท่งฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาของบุคลากร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง
  กิจกรรม Open house สภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ" กิจกรรมสายใยพี่น้องสภานักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันปัจจิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ 1|ภาพชุดที่ 2
การประชุมกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครื่อข่าย
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

WR-PA Support

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 01:15:54 น.