วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูปราณีวรรณ ลือขุนทด และครูดวงใจ เคนนี่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
 
 โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA และ BECQA วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
 
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพ้ฒนาของชาวบ้าน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
คณะครูโรงเรียนวังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการวิชิตชัย แข่งขัน ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข
โรงเรียนวารินชำราบ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน 13 ท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษา  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และสภานักเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ เดินทางไกล-อยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ภาพกิจกรรม  .1 | ม.2 (1) (2) |ม.3|ม.4|ม.5|ม.6 )

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการ การให้ความรู้ทางการเงิน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (MOU)ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18:43:50 น.