วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฎิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูชำนาญการ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางรัตนาภรณ์ จันดาพืช วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายมติชน บุญเพศ วิชาเอกพลศึกษา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
  นางสาวพชิรา บุญปัญญา กล่าวอำลาคณะครู - นักเรียน เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
 
คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงาน OBEC QA ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 
  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูปราณีวรรณ ลือขุนทด และครูดวงใจ เคนนี่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
 
 โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA และ BECQA วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
 
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพ้ฒนาของชาวบ้าน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
คณะครูโรงเรียนวังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการวิชิตชัย แข่งขัน ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข
โรงเรียนวารินชำราบ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน 13 ท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษา  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และสภานักเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ เดินทางไกล-อยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ภาพกิจกรรม  .1 | ม.2 (1) (2) |ม.3|ม.4|ม.5|ม.6 )

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการ การให้ความรู้ทางการเงิน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (MOU)ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:08:28 น.