วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี
 

 
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก / การตรวจเยี่ยมผ่านระบบ Online ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 08:30-12:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (AP Camp)ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/52, ว21/60 และ ว9/64 และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 พิธีปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ ประธานพิธีปิด ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 
 พิธีเปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานพิธีเปิด ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
 
 สภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยประธานสภาฯ ผศ.ประชุม ผงผ่าน เยี่ยมเยียนโรงเรียนวารินชำราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา เวลา 09.00น. วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  คณะผู้บริหารโรงเรียน 46ICT เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวารินชำราบ เวลา 10.30 น. - 14.00 น.  วันที่ 4 มีนาคม 2565 
แนะนำครูใหม่ นางสาวพรชิตา แซ่เฮง ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่จะศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2022 สําหรับนักเรียน AP โดยวิทยากร คุณไมเคิล เค เบนส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดติว GAT เชื่อมโยง และ O-NET ภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวารินขำราบ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศิลป์ กระถิน อินทนิล สู่คุณธรรม นำอาชีพ" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.-16.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตรุษจีนพาเพลิน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น ที่ห้อง 221 
การแข่งขันวอลเลย์บอลวารินชำราบ ชิงชนะเลิศจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส English & Chinese เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมหลังอาคารเรียน 1 เวลา 08.30 - 12.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน "โฮมวัน แชมป์เปี้ยนชิพ" ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี  วันที่ 6-10 ธันวาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนด้วยกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เมื่อวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564  นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ครบรอบ 65 ปี โดยนายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "วารินชำราบ" ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ถึง  1 ตุลาคม 2564 ณ.สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ ยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตซอลจังหวัดอุบลฯ เปิดโครงการการอบรมโค๊ชกีฬาฟุตซอล (หลักสูตรพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมศิลป์กวีดนตรีนาฎ โดยนายณัฐพล บุญชู นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ.หอเกียรติยศ และหอศิลป์อุรเคนทร์
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. การเรียนรู้สภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  นายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผอ. โรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี  คณะครูนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมลงแขกดำนาแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รอง ผอ. สพม.อบอจ. ตรวจสอบโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564  งบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยนายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid19 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและประชุมครู  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37:06 น.